Pojištění přestavby

Společnost Autogas Opava s.r.o. (dále jen Autogas), má u pojišťovny Kooperativa a.s. sjednáno pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou na vozidle v době, kdy je přistaveno do naší společnosti za účelem činnosti související s pohonem LPG nebo CNG a za škodu na vozidle, způsobenou vadou výrobku (dílu) soupravy LPG nebo CNG. Výhody plynoucí z tohoto pojištění je možné přenést i na naše zákazníky a za toto pojištění zákazník nic nepřiplácí.

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL S VESTAVBOU LPG/CNG

logo kooperativa nove

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé nesprávnou obsluhou, nesprávnou manipulací, použitím nekvalitního pohonu LPG, havárii vozidla.

Pojištění se dále nevztahuje na vozidla, u nichž nebyly dodrženy pokyny pro obsluhu a údržbu LPG zařízení nebo nebyl dodržen rozpis servisních prohlídek dle servisní knihy předané zákazníkovi po montáži. Provedené servisní prohlídky se vždy zaznamenávají do servisní knížky. Servisní prohlídky budou prováděny výhradně u firmy Autogas nebo po předběžné konzultaci v síti našich autorizovaných servisů.

V případě provedení servisní prohlídky jinde pojištění zaniká.

Vznik škodné události je zákazník povinen oznámit společnosti Autogas bez zbytečného odkladu. Autogas po posouzení příčiny (příčinná souvislost s alternativním pohonem) poskytne součinnost a odbornou pomoc při posuzování závady a určení způsobu opravy. Ve sporných případech škod způsobených vadou výrobku bude rozhodující stanovisko výrobce zařízení.

Likvidaci provede pracovník - likvidátor společnosti KOOPERATIVA a.s. ve standardních lhůtách stanovených zákonem.

Zákazník poskytne Autogasu součinnost při předkládání potřebných dokumentů k likvidaci pojistné události:

  • Kopii velkého TP
  • Registrační značku vozidla
  • Místo, kde se vozidlo nachází
  • Fotodokumentaci poškozených dílů
  • Datum přistavění vozidla do servisu
  • Případně další dokumenty vyžádané pojišťovnou